www.car.cz
 

Přehled předpisů upravujících silniční provoz v ČR
     12.12.2007 13:14 - tisková zpráva


Autoklub České republiky

Opletalova 29, 110 00 Praha 1
tel.: 224212123, mobil: 602–363032
e–mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz


Přehled předpisů

upravujících silniční provoz v ČR

podle právního stavu ke dni 1. prosince 2007
.
Silniční provoz


1.
Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

ve znění
zákona č. 168/1999 Sb.
zákona č. 361/2000 Sb.

zákona č. 247/2000 Sb.
zákona č. 320/2002 Sb.

2.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)

Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 465/2006 Sb.

ve znění
zákona č. 264/2006 Sb.
zákona č. 215/2007 Sb.

3.
Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy

4.
Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod

5.
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

ve znění
zákona č. 225/2006 Sb.

6.
Vyhláška č. 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod

7.
Vyhláška č. 3/2007 Sb., o celostátním dopravním informačním systému

8.
Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidičů

II.
Pravidla silničního provozu

1.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)

Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 465/2006 Sb.

ve znění
zákona č. 264/2006 Sb.
zákona č. 215/2007 Sb.

2.
Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

ve znění
vyhlášky č. 153/2003 Sb.
vyhlášky č. 193/2006 Sb.

vyhlášky č. 176/2004 Sb.
vyhlášky č. 507/2006 Sb.

3.
Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy

4.
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

ve znění
zákona č. 225/2006 Sb.


5.
Vyhláška č. 3/2007 Sb., o celostátním dopravním informačním systému

6.
Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidičů

III.
Výcvik řidičů

1.
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 238/2002 Sb.

ve znění
zákona č. 320/2002 Sb.
zákona č. 411/2005 Sb.

2.
Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

ve znění
vyhlášky č. 152/2003 Sb.
vyhlášky č. 298/2006 Sb.

3.
Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitostí lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)

ve znění
vyhlášky č. 253/2007 Sb.

IV.
Řidičské průkazy

1.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)

Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 465/2006 Sb.

ve znění
zákona č. 264/2006 Sb.
zákona č. 215/2007 Sb.

2.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

ve znění
vyhlášky č. 154/2003 Sb.
vyhlášky č. 194/2006 Sb.

vyhlášky č. 177/2004 Sb.


V.
Vozidla

1.
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

ve znění
zákona č. 478/2001 Sb.
zákona č. 237/2004 Sb.

zákona č. 175/2002 Sb.
zákona č. 411/2005 Sb.

zákona č. 320/2002 Sb.
zákona č. 226/2006 Sb.

zákona č. 193/2003 Sb.
zákona č. 311/2006 Sb.

zákona č. 103/2004 Sb.
zákona č. 342/2006 Sb.

zákona č. 186/2004 Sb.


2.
Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel

ve znění
vyhlášky č. 496/2001Sb.
vyhlášky č. 291/2004 Sb.

vyhlášky č. 368/2002 Sb.
(oprava tiskových chyb uveřejněna v částce 125/2004 Sb.)

vyhlášky 98/2003 Sb.
vyhlášky č. 244/2005 Sb.

vyhlášky č. 401/2003 Sb.
vyhlášky č. 334/2006 Sb.

3.
Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

ve znění
vyhlášky č. 99/2003 Sb.
vyhlášky č. 9/2006 Sb.

4.
Vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel

5.
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

(oprava tiskové chyby uveřejněna v částce 133/2002 Sb.)

ve znění
vyhlášky č. 100/2003 Sb.
vyhlášky č. 197/2006 Sb.

6.
Vyhláška č. 245/2005 Sb., o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel

7.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 106/2005 Sb.

(oprava tiskové chyby uveřejněna v částce 96/2005 Sb.)

8.
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot (zákon o pohonných hmotách

ve znění
zákona č. 575/2006 Sb.
zákona č. 107/2007 Sb.

VI.
Povinné pojištění vozidel

1.
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 410/2004 Sb.

2.
Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

ve znění
vyhlášky č. 429/2002 Sb.
vyhlášky č. 309/2004 Sb.

VII.
Pozemní komunikace

1.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

ve znění
zákona č. 102/2000 Sb.
zákona č. 358/2003 Sb.

zákona č. 132/2000 Sb.
zákona č. 186/2004 Sb.

zákona č. 489/2001 Sb.
zákona č. 80/2006 Sb.

zákona č. 256/2002 Sb.
zákona č. 311/2006 Sb.

zákona č. 259/2002 Sb.
zákona č. 342/2006 Sb.

zákona č. 320/2002 Sb.

2.
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

ve znění
vyhlášky č. 300/1999 Sb.
vyhlášky č. 555/2002 Sb.

vyhlášky č. 355/2000 Sb.
vyhlášky č. 490/2005 Sb.

vyhlášky č. 367/2001 Sb.
vyhlášky č. 527/2006 Sb.

3.
Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikacích

VIII.
Mýtné a dálniční kupóny

1.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

ve znění
zákona č. 102/2000 Sb.
zákona č. 358/2003 Sb.


zákona č. 132/2000 Sb.
zákona č. 186/2004 Sb.


zákona č. 489/2001 Sb.
zákona č. 80/2006 Sb.


zákona č. 256/2002 Sb.
zákona č. 311/2006 Sb.


zákona č. 259/2002 Sb.
zákona č. 342/2006 Sb.


zákona č. 320/2002 Sb.

2.
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

ve znění
vyhlášky č. 300/1999 Sb.
vyhlášky č. 555/2002 Sb.

vyhlášky č. 355/2000 Sb.
vyhlášky č. 490/2005 Sb.

vyhlášky č. 367/2001 Sb.
vyhlášky č. 527/2006 Sb.

3.
Vyhláška č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence

ve znění
vyhlášky č. 457/2005 Sb.
vyhlášky č. 508/2006 Sb.

4.
Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací

ve znění
nařízení vlády č. 272/2007 Sb.

5.
Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací

6.
Metodický pokyn k provádění výměn nebo náhrad dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení poplatku za obecné užívání dálnic a rychlostních silnic v ČR

(Věstník dopravy č. 13/2004)

IX.
Dopravní přestupky

1.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 334/2002 Sb.

(oprava tiskové chyby uveřejněna v částce 130/2002 Sb.)

ve znění
zákona č. 285/2002 Sb.
zákona č. 379/2005 Sb.

zákona č. 311/2002 Sb.
zákona č. 392/2005 Sb.

zákona č. 320/2002 Sb.
zákona č. 411/2005 Sb.

zákona č. 218/2003 Sb.
zákona č. 57/2006 Sb.

zákona č. 274/2003 Sb.
zákona č. 76/2006 Sb.

zákona č. 362/2003 Sb.
zákona č. 80/2006 Sb.

zákona č. 47/2004 Sb.
zákona č. 115/2006 Sb.

zákona č. 436/2004 Sb.
zákona č. 134/2006 Sb.

zákona č. 501/2004 Sb.
zákona č. 225/2006 Sb.

zákona č. 559/2004 Sb.
zákona č. 226/2006 Sb.

zákona č. 586/2004 Sb.
zákona č. 215/2007 Sb.

zákona č. 95/2005 Sb.


2.
Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

ve znění
vyhlášky č. 340/2003 Sb.


3.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

ve znění
zákona č. 413/2005 Sb.


4.
Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky

Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 122/2001 Sb.

ve znění
zákona č. 120/2001 Sb.
zákona č. 288/2005 Sb.

zákona č. 265/2001 Sb.
zákona č. 413/2005 Sb.

zákona č. 216/2002 Sb.
zákona č. 135/2006 Sb.

zákona č. 362/2003 Sb.
zákona č. 267/2006 Sb.

zákona č. 436/2003 Sb.
zákona č. 321/2006 Sb.

zákona č. 119/2004 Sb.
zákona č. 342/2006 Sb.

5.
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

(oprava tiskové chyby uveřejněna v částce 13/1992 Sb.)

ve znění
zákona č. 67/1993 Sb.
zákona č. 132/2000 Sb.

zákona č. 163/1993 Sb.
zákona č. 311/2002 Sb.

zákona č. 82/1995 Sb.
zákona č. 320/2002 Sb.

zákona č. 153/1995 Sb.


6.
Vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii

X.
Ostatní

1.
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Úplné znění zákona uveřejněno pod č. 1/2001 Sb.

ve znění
zákona č. 361/2000 Sb.
zákona č. 1/2005 Sb.

zákona č. 175/2002 Sb.
zákona č. 229/2005 Sb.

zákona č. 320/2002 Sb.
zákona č. 253/2005 Sb.

zákona č. 577/2002 Sb.
zákona č. 411/2005 Sb.

zákona č. 103/2004 Sb.
zákona č. 226/2006 Sb.

zákona č. 186/2004 Sb.

2.
Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

ve znění
vyhlášky č. 55/2003 Sb.

3.
Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (Dohoda AETR)

ve znění
vyhlášky č. 82/1984 Sb.
sdělení Ministerstva zahraničních věcí

č. 80/1994 Sb.

4.
Vyhláška č. 109/1976 Sb., o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (Dohoda AETR)

5.
Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a její přílohy A a B

ve znění
sdělení Ministerstva zahraničních věcí

č. 159/1997 Sb.
sdělení Ministerstva zahraničních věcí

č. 6/2002 Sbírky mezinárodních smluv

sdělení Ministerstva zahraničních věcí

č. 186/1998 Sb.
sdělení Ministerstva zahraničních věcí

č. 65/2003 Sbírky mezinárodních smluv

sdělení Ministerstva zahraničních věcí

č. 54/1999 Sb.
sdělení Ministerstva zahraničních věcí

č. 77/2004 Sbírky mezinárodních smluv

sdělení Ministerstva zahraničních věcí

č. 93/2000 Sbírky mezinárodních smluv


6.
Zákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě

7.
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

8.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

ve znění
zákona č. 361/2005 Sb.
zákona č. 226/2006 Sb.

9.
Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

10.
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Prosinec 2007


 
 
Fotogalerie:   SideCar - Frohburg 2007 - foto Luboš Novosád

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose