www.car.cz
 

Standartní propozice Berg Cupu 2007 pro automobilové závody do vrchu
     1.12.2006 09:50 - tisková zpráva


STANDARTNÍ PROPOZICE BERG CUPU 2007

 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Standartní propozice Berg Cupu 2007 pro automobilové závody do vrchu obsahují základní pravidla pro organizaci závodů do vrchu v České a Slovenské republice. Jsou závazné pro všechny účastníky (soutěžící, jezdce), pořadatele a činovníky při všech podnicích závodů automobilů do vrchu.

 

1.DEFINICE

1.1.             ZÁVOD AUTOMOBILŮ DO VRCHU

Silniční podnik, který se odehrává na silnici určené pro běžný provoz.

1.2.             TRAŤ

Závod automobilů do vrchu se koná vždy na uzavřené trati.¨

1.3.             PARKOVIŠTĚ ZÁVODNÍCH STROJŮ

Prostor vyhrazený pro servisní a závodní vozy soutěžících a jezdců, pro vozy servisních firem.

1.4.             PŘEDSTARTOVNÍ PROSTOR

Prostor, kde jsou vozy řazeny před startem a je povolena přítomnost mechaniků, nahřívání pneumatik je dovoleno.

1.5.             PŘÍPRAVNÝ PROSTOR

V přípravném prostoru před startem je zakázáno jakékoliv ohřívání pneumatik, přítomnost mechaniků v tomto prostoru je zakázána.

1.6.             STARTOVNÍ ČÁRA

Linie vymezující začátek měřeného úseku, kde je vozidlo bezprostředně před startem, přítomnost povolena pouze startérovi.

1.7.             CÍL A SEŘADIŠTĚ V CÍLOVÉM PROSTORU

Linie označena šachovnicovou vlajkou a cílovou čarou znamenající konec měřeného úseku závodu. Za cílovou čarou je jezdec povinen dbát signalizace omezení rychlosti. Prostor seřadiště je vyznačen a jezdci jsou povinni dbát pokynů pořadatele.

 

2.ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

2.1.      PODMÍNKY VYDÁNÍ

2.1.1.        Zvláštní ustanovení, které hodlá pořadatel vydat, musí obsahovat všechny potřebné informace a doplňující podmínky.

2.1.2.        Ve Zvláštním ustanovení musí být určen časový harmonogram podniku.

2.2.       UPLATNĚNÍ ŘADŮ

2.2.1.        Každý protest podaný soutěžícím bude ředitelem předán sportovním komisařům ke zvážení a rozhodnutí.

2.2.2.        Stejně tak každý případ nepředvídaný předpisy bude posuzován sportovními komisaři, kteří jako jediní mají právo rozhodnout.

2.2.3.        Každé nesprávné, podvodné nebo nesportovní chování ze strany soutěžícího nebo jezdce bude posuzováno sportovními komisaři, kteří mohou udělit trest až do vyloučení.

 

3.ČINOVNÍCI

°Sportovní komisař

°Ředitel závodu

°Tajemník závodu

°Technický komisař

°Časoměřiči

°Bezpečnostní činovník

°Činovník pro styk s jezdci

°Hlavní lékař

 

4.ÚČASTNÍCI

4.1.             Všechny závody jsou zapsány v kalendáři Berg Cupu 2007 a mohou se jich zúčastnit všichni soutěžící a jezdci i bez licence.

4.2.             Jezdci jsou povinni se zúčastnit rozpravy podle Zvláštních ustanovení jednotlivých závodů. Neúčast na rozpravě může být potrestána ředitelem závodu.

 

5.JEZDCI, ZMĚNA JEZDCE NEBO SOUTĚŽÍCÍHO

5.1.1.        Až do doby administrativní přejímky je možno změnit jezdce či soutěžícího po uzávěrce přihlášek. Přeřazení vozidla do jiné skupiny či třídy je možné pouze na základě rozhodnutí technického komisaře při technické přejímce.

5.1.2.        Každý jezdec může mít u svého vozu i dubléra, který musí být řádně označen startovními čísly a musí být zde určeno pořadí jejich startu.

 

6.PŘIHLÁŠKY

6.1.             Přihlášky podávají jezdci či soutěžící pro každý závod samostatně, elektronickou poštou nebo písemně do uvedeného termínu uzávěrky

6.2.             Neomluvená účast bude evidována a poté bude jezdec postižen zamezením možnosti se přihlašovat a bude všude veden jen mezi náhradníky jednotlivých závodů.

 

7.VKLADY

7.1.             Pro účast v závodě budou vybírány vklady dle Zvláštních ustanovení jednotlivých podniků, ne však více než 1200 Kč na den.

 

8.ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA

8.1.             Administrativní přejímku zabezpečí pořadatel závodu a technickou přejímku zabezpečuje vypisovatel Berg Cupu delegovanými činovníky.

8.2.             Účastníci se musí k přejímce dostavit osobně.

8.3.             Vozidla musí být k dispozici k technické kontrole.

8.4.             Sportovní průkazy musí být povinně předloženy na každé přejímce.

8.5.      Technická přejímka se uskuteční při prvním startu vozu v Berg Cupu 2007, dále budou vozy kontrolovány na každém závodě namátkově. Všechny převzaté vozy budou označeny značkou Technické přejímky a třídy a zároveň obdrží sportovní průkaz vozu. Za technický stav vozu  zodpovídá jezdec. Administrativní přejímka se uskuteční při každém závodě, zájemce o účast zde vyplní veškeré osobní údaje a předloží sportovní průkaz nebo potvrzení o absolvování technické přejímky. Potvrzení dohody jezdce o podmínkách účasti stvrdí svým podpisem účastník závodů, u mladistvých zákonným zástupcem nebo rodičů, kteří musí být přítomni.

8.6.1.        Jezdec smí startovat v jednom dni ve dvou třídách. Změna stroje v jedné kategorii je možná, ale ne v tom konkrétním dni. Nelze jet v jednom dni na dvou strojích stejné třídy.

 

9.STARTOVNÍ ČÍSLA

9.1.             Startovní čísla si musí jezdci rezervovat u vypisovatele seriálu od 1.12.2006 formou elektronické pošty a po celou sezónu je nelze měnit.

9.2.             Jezdci svá startovní čísla obdrží na dobírku za cenu 300 Kč + poštovné. V ceně jsou 2ks startovních čísel, karta jezdce pro volný vstup 1+2 na trať a do depa, vstupní poplatek do seriálu.

9.3.             Startovní čísla musí být povinně umístěna na zadní levé a pravé okno. U formulových vozů a sportovních prototypů na bocích.

9.4.             Vypisovatel přidělil startovní čísla 1-10 pro nejlepší jezdce sezóny 2006 dle jejich umístění v absolutním  pořadí.

9.5.             Jezdcům jsou doporučena velká startovní čísla na obou stranách předních dveří o rozměru 30x30 cm nebo 40x40 cm.

9.6.      Neoznačená vozidla startovními čísly Berg Cupu 2007 nebudou připuštěna na start. Dva jezdci na jednom stroji musí viditelně označit právě platné číslo ještě před najetím na start.

 

10.BEZPEČNOST A VYBAVENÍ JEZDCE

10.1.         Během tréninku a závodu je povinné používání ochranné přílby, bezpečnostních pásů, rukavic a dlouhého oděvu, doporučena je kombinéza.

10.2.         Svoz vozidel musí být organizován v koloně. První projede pořadatelské vozidlo označené majákem, poslední pojede vozidlo záchranného systému.

 

11.ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

11.1.         Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu a třetím osobám vzhledem ke škodám způsobeným osobám a na věcech. Každý soutěžící, jezdec je plně zodpovědný za svá pojištění.

11.2.         Svou účastí na sportovním podniku se soutěžící, jezdec vzdává formálně jakékoliv žádosti o náhradu škody v případě nehody, která se může stát soutěžícímu, jezdci na závodě nebo během cesty ze stanoviště na místo závodu a zpět. To platí také vůči pořadateli a vůči činovníkům, ostatním soutěžícím, jezdcům a jejich pomocníků.

11.3.         Každý pořadatel je povinný uzavřít pojistku vůči poškození na třetích osobách.

 

12.PRŮBĚH TRÉNINKU A ZÁVODU

12.1.         Na start tréninkových jízd jsou připuštěny pouze vozy, které prošly technickou a administrativní přejímkou.

12.2.         Při každém závodě Berg Cupu jsou vypsány dvě tréninkové jízdy, z nichž alespoň jednu musí jezdec dokončit pro účast v závodě. Jezdci klasifikováni v sobotu nemusí nedělní tréninkové jízdy absolvovat.

12.3.         Je přísně zakázáno trénovat mimo čas oficiálního tréninku.

12.4.         Jízdy se konají dle časového harmonogramu pořadatele.

12.5.         Za odstartovaného se považuje jezdec, který vozidlem spustí časomíru do závodu.

12.6.         U jezdců do 18-ti let je povolen ve všech jízdách start spolujezdce s podmínkou uvedenou v čl.10.1., ale je zde povinnost ochranného rámu. O startu spolujezdce může ve vyjímečných případech rozhodnout ředitel závodu.

12.7.         Závod je rozdělen do 2 jízd, které se v závěrečném hodnocení sčítají.

12.8.         Každá jízda je rozdělena na dvě poloviny jezdců. V každé z nich na konci startují dubléři a poté následuje svoz.

 

13.STARTOVNÍ PROCEDURA

13.1.         Start je pevný s motorem v chodu. Sportovní komisař nebo ředitel závodu mají možnost měnit povel ke startu dle okolností.

13.2.         Kromě výslovného povolení sportovního komisaře či ředitele závodu nemůže žádný vůz startovat mimo svou skupinu a třídu.

13.3.         Každý vůz, který spustí časomíru bude brán jako odstartovaný a nemá právo na opravný start.

13.4.         Cíl je letmý. Jízda končí průjezdem cílovou čarou. Poté je třeba okamžitě podstatně snížit rychlost.

13.5.         Měření času se provádí pomocí fotobuňky s přesností na jednu setinu sekundy.

13.6.         Start závodu se provádí pomocí semaforu na červené a zelené světlo. Po rozsvícení červeného světla se v průběhu 5-ti až 10-ti sekund rozsvítí zelené světlo a jezdec musí odstartovat do časového limitu 15 sec. Při rozjezdu sepne fotobuňku, která je umístěna do 25 cm od startovní čáry.

13.7.         Každý jezdec je povinen dodržet čas svého startu a včas zaujmout místo v předstartovním prostoru, dle časového harmonogramu a pokynů pořadatele. Nedodržení tohoto bodu je důvodem k potrestání.

 

14.ZASTAVENÍ ZÁVODU NEBO TRÉNINKU

14.1.         Pokud je nezbytné zastavit závod nebo trénink kvůli překážce na trati v důsledku nehody, nebo proto, že atmosférické podmínky či jiné důvody neumožňují pokračovat v závodě nebo tréninku, ředitel závodu nařídí vyvěšení červené vlajky na startovní čáře a okamžitě upozorní traťové komisaře přes radiobody či telefonické spojení, kteří v postižených úsecích použijí červené vlajky.

14.2.         Pokud je zastaven trénink resp. závod, musí všechny vozy, jimž bylo na trati signalizováno, okamžitě zastavit a zůstat na místě a vyčkat pokynů traťových komisařů. Na trati mohou být závodní vozy a na základě rozhodnutí ředitele závodu i zásahové či zdravotní vozy. Všechna vozidla, která byla nezaviněně poškozena touto událostí, budou stažena do startovního prostoru a na základě rozhodnutí ředitele závodu jim může být umožněn nový start do tréninkové resp. závodní jízdy. Nepojízdné vozy musí být z tratě odstraněny, nebo umístěny tak, aby nebránily v pokračování závodu.

 

15.PRAVIDLA JÍZDY NA ZÁVODNÍ TRATI

15.1.1.    Během závodu může závodní automobil, který je na trati využívat celou šířku vozovky. Jakmile je však vůz na přímé části dráhy sledován jiným vozem, který je rychlejší, musí mu umožnit předjetí tak, že uhne ke straně závodní dráhy

15.1.2.    V případě, že jezdec musí přerušit jízdu kvůli mechanické nebo jiné poruše, musí okamžitě odstranit vůz mimo trať a opustit ho. Řídí se pokyny traťových komisařů.

15.1.3.    Je přísně zakázáno přemisťovat vozidlo napříč, nebo proti směru závodu s vyjimkou pokynů traťových komisařů a svozu.

15.1.4.    Uzavření trati se vždy provádí rozhlasem a vozidlem uzavírající trať. Každý jezdec  trénuje a závodí sám, mimo jezdců do 18-ti let, kde je povolen spolujezdec. Na všech vyhrazených plochách pro závody mimo závodní trať je povolena max.rychlost 5km/h, při svozu vozů do depa max. 30km/h a platí zákaz předjíždění.

 

16.SIGNALIZACE

16.1.         Během tréninku a závodu je používána následující signalizace a musí být respektována:

Červená-okamžité zastavení závodu.

 

17.PROTESTY A KONTROLNÍ KOMISE

17.1.         Každý protest musí být podán písemně a předán řediteli s poplatkem 2000 Kč, který v případě neoprávněného protestu nebude vrácen.

17.2.         Jestliže protest vyžaduje demontáž a montáž různých částí vozidla, je protestující povinen složit kauci ve výši 5000 Kč. Kauci nelze požadovat na demontáže spojené s technickou kontrolou prováděnou na základě rozhodnutí sportovních komisařů.

17.3.         Bude-li protest zamítnut, uhradí náklady spojené s prací a dopravou vozidla protestující, pokud bude uznán, uhradí je soutěžící, na kterého byl protest podán.

17.4.         Není-li protest uznán a náklady spojené s protestem – technická kontrola, doprava apod. jsou vyšší než složená kauce, musí rozdíl uhradit protestující. Naopak, budou li nižší, bude mu rozdíl vrácen.

17.5.     Právo protestu má jen jezdec, nebo jím písemně pověřený zástupce. Jezdce může zastupovat vždy jen jeden písemně pověřený zástupce. U protestu a jeho řešení musí být rovněž přítomen technický komisař, ředitel závodu a některý člen Technické a kontrolní komise.

 

 

17.6.     Časový limit pro podání protestu

a)       ihned po rozhodnutí:

-          proti rozhodnutí technického komisaře o technickém stavu vlastního vozidla

b)      nejpozději do 2 hodin po skončení technické přejímky:

-          proti přihlášce jiného jezdce

c)       nejpozději do 30ti minut po vyvěšení neoficiálních výsledků:

-          proti technickému stavu jiného vozidla

-          proti výsledkům závodní jízdy nebo závodu

Protest proti penalizaci nebo trestu za nedodržení tratě se nepřipouští (např. neprojetí retardéru nebo jeho posunutí apod.). Při podání technického protestu může být podán jeden technický protest na jednu konkrétní podskupinu, tj. blok motoru, klikový mechanismus, hlava válců, rozvody, chladicí a mazací systém, plnicí a výfukový systém převody, zavěšení a řízení, brzdy, karoserie a šasi, kola a pneumatiky, elektrický a elektronický systém, bezpečnostní výbava apod. Předmětem protestu na takto uvedenou podskupinu pak může být:materiál, rozměry a hmotnost, rozsah úprav dle technických propozic Berg Cupu 2007.

17.7.     Kontrolní komise

Po konzultaci s pořadateli jednotlivých závodů a některými jezdci, byl přijat záměr o vytvoření kontrolní komise, kterou jmenuje vyhlašovatel tohoto poháru v závodech automobilů do vrchu. Tato komise je poradním orgánem a tvoří mezičlánek mezi jezdci a pořadatelem závodu při krizových situacích na závodech, které můžou neočekávaně vzniknout, nebo při řešení problémů a požadavků jezdců na závodě. Kontrolní komise je poradním orgánem při řešení podaných protestů. Členy tvoří zkušení jezdci a jsou záměrně vybráni z celého území Česko-Slovenska a zároveň z různých objemových tříd.

 

17.8.     Složení kontrolní  komise:

Daniel Antonín, Král Ivo, Bek Tomáš, Zelenský Filip, Novický Michal, Pöthe Norbert a Patrovič Maroš. 

 

18.CENY

18.1.         Vyhlášení vítězů proběhne po skončení každého závodu. Jezdci na 1.-3. místě v absolutní klasifikaci a objemových třídách jsou povinni se vyhlášení zúčastnit. Každý obdrží poháry, popř.ceny.

18.2.         Vyhlášení vítězů sezóny 2007 proběhne po skončení všech závodů z kalendáře Berg Cupu. Budou vyhlášeni jezdci na 1.-10.místě v absolutním pořadí a 1.-3.místě v objemových třídách, skupinách, trofejích a cupech. Obdrží poháry, popř.ceny a finanční odměny.

18.3.         Jezdci na 1.-3. místě absolutně za sezonu 2007 mají startovné v roce 2008 u všech závodů Berg Cupu zdarma. Jezdci na 4.-10. místě absolutně za sezonu 2007 mají startovné v roce 2008 u všech pořadatelů s 50% slevou.

 

19.REKLAMA, PROPAGACE A TV PŘENOSY

19.1.         Veškerá práva na reklamu a propagaci v prostoru celého závodiště jsou během konání závodů Berg Cupu majetkem pořadatele, který jejich využitím může smluvně pověřit jiné subjekty.

19.2.         Každý pořadatel musí umožnit reklamu a propagaci partnerům Berg Cupu, které má smluvně zajištěn vypisovatel seriálu.

19.3.         Každý jezdec musí povinně umístit reklamu partnerů Berg Cupu na plochu svého vozu, z toho minimálně jednu na přední levé a pravé dveře v prostoru záhlaví velkého startovního čísla.

19.4.         V případě odmítnutí reklamy pořadatele či vypisovatele zaplatí soutěžící nebo jezdec zvýšený vklad startovného o 1000 Kč.

19.5.         Každý pořadatel v případě výroby DVD či TV přenosu nebo šotu, dodá 5 ks kopií vypisovateli seriálu pro partnery Berg Cupu.

 

Přihlášky získáte na : stanislav.firtl@seznam.cz


 
 
Fotogalerie:   Vzpomínka na Autoslide 2005

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose