www.car.cz
 

Zprovozněný obchvat Nymburka již odvádí dopravu z města
     4.10.2010 11:32 - tisková zpráva


Otevření druhé etapy obchvatu Nymburka odvede dopravu z města

V roce 2007 byla otevřena první etapa v podobě mostu přes Labe, nyní naváže nových 6km obchvatu, díky kterému se obyvatelé Nymburka dočkají zklidnění situace v centru města. Vedle toho se výrazně zprůchodní spojení mezi tepnami D11 a R10.

Silnice I/38 je významnou dopravní tepnou ve směru severozápad jihovýchod. Vnitrostátně totiž umožňuje propojení měst Česká Lípa – Mladá Boleslav – Jihlava – Znojmo.

„Právě průjezd těžké nákladní dopravy Nymburkem, konkrétně přímo jeho středem, byl velikým problémem silnice I/38 a jsme rádi, že po pouhých dvou letech výstavby uvádíme tuto novou stavbu do provozu,“ říká generální ředitel ŘSD Jiří Švorc. Městem byl totiž veden donedávna jediný most přes řeku Labe, který nevyhovuje jak z hlediska možného zatížení, tak především šířkovým uspořádáním. Dále dosavadní průtah vedl přímo přes hlavní náměstí a zastavěnou část města.

Uvedenému stavu bylo možné pomoci jedině vedením nové trasy silnice I/38 mimo město s vybudováním nového mostu přes Labe a s mimoúrovňovým překonáním křižujících komunikací – tedy nově otevíraným obchvatem. Došlo k odstranění stávající dopravní závady, zvýšila se kapacita komunikace a zároveň bezpečnost provozu nejen pro vozidla, ale především pro pěší – obyvatele Nymburka. Velkým přínosem je také podstatné zlepšení životního prostředí v centru města i přilehlých oblastech.

Navržená trasa této komunikace východně od Nymburka propojující jižní a severní vstup silnice I/38 do města je celkově dlouhá 8325 metrů. Je rozdělena do dvou navazujících staveb, první etapa, technicky náročnější dlouhá 2380 metrů včetně mostu přes Labe, byla v roce 2007 úspěšně dokončena. Realizace obchvatu je nesporným přínosem v oblasti bezpečnosti provozu a kvalitě životního prostředí ve městě Nymburce.

Stavba se nachází z převážné části v katastru města Nymburk, část je v katastru obce Velké Zboží a nepatrně zasahuje i do katastru obce Budiměřice. Území stavby má v převážné části rovinatý charakter, který se až v poslední čtvrtině poněkud mění na charakter mírně zvlněný. Obchvat začíná u železniční tratě Českých drah nadjezdem a pokračuje velmi plochým terénem přes Lánskou strouhu a stáčí se zpět k tělesu násypu železniční tratě, u které vniká do lesních partií. Ty pak opouští před překročením řeky Mrliny a jejího slepého ramene. Za ní pokračuje po polích směrem pod Všechlapský vrch, kde se napojuje opět na silnici I/38 mezi Nymburkem a jeho čtvrtí Všechlapský vrch.

Trasa ve svém počátku navazuje na I. stavbu a pak pokračuje v totožném průběhu s již dříve zpracovanou dokumentací pro územní rozhodnutí, tedy v souběhu s tratí Českých drah, přes silnici II/330 a řeku Mrlinu s jejím slepým ramenem. Trasa se poněkud odchyluje od Nymburka, což je dáno na jedné straně prostorem uvažované průmyslové zóny a na straně druhé pak vedením plynovodu. Ve svém závěru se pak trasa stáčí kolměji ke stávající trase silnice I/38 pro bezproblémové křížení s ní pří dalším pokračování přeložky této silnice.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků strukturálních fondů, jmenovitě Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), v rámci Operačního programu Doprava. Nenávratný příspěvek Evropské unie je poskytován v rámci Priority 4, v oblasti podpory „Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T“ a to až do výše 85 procent způsobilých výdajů.

Informační leták včetně mapy stavby naleznete zde.

Informace o stavbě silnice I/38 Nymburk – obchvat

Cena stavby: 968 978 107 Kč bez DPH
Délka: 5943 m
Datum zahájení: 08/2008
Datum zprovoznění: 10/2010

ŘSD

Neprošlo jazykovou korekturou


 
 
Fotogalerie:   Offroad Maraton v Ústí nad Labem - foto Miloš Jenčík

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose